REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU

Przed podjęciem decyzji o wypożyczeniu samochodu prosimy o zapoznanie się z warunkami wynajmu, przedstawionymi poniżej. Może się wydawać, że dokument jest obszerny, ale wynika to z realizowanej przez Easycar24 zasady, by informacja dostarczana Klientowi była zawsze jak najbardziej pełna. Regulamin w takim brzmieniu jest załącznikiem do umowy najmu, tak więc przy jej podpisywaniu nie jesteście Państwo zaskakiwani żadnymi nowymi zapisami. Większość paragrafów Regulaminu wynika bezpośrednio warunków zawartych umów ubezpieczeniowych i konieczności ich przestrzegania. W praktyce, jeśli użytkujecie Państwo samochód zgodnie z przeznaczeniem, respektujecie przepisy ruchu drogowego i dbacie o powierzone mienie, to nasz kontakt ogranicza się do formalności przy wydaniu i zwrocie pojazdu. Ponieważ jednak różne przypadki na drodze zdarzają się nawet najlepszym kierowcom, w Regulaminie znajdziecie Państwo wskazówki, jak wtedy postępować, by zminimalizować niewygody dla obu stron.

 

REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU

§1

Postanowienia ogólne

 1. Dokument niniejszy określa warunki wynajmu samochodów w umowach zawieranych przez wypożyczalnię samochodów EASYCAR-Hanna Styk, 20-388 Lublin, Abramowice Prywatne 141. Stosuje się on do wszystkich umów najmu zawieranych przez wypożyczalnię samochodów EASYCAR, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy i regulaminu strony związane są umową.
 2. Wypożyczalnia samochodów „EASYCAR” wynajmuje, a Najemca bierze do płatnego używania samochód wyszczególniony i opisany w umowie, na okres i za odpłatnością zgodnie z umową najmu.
 3. Najemcą auta i/lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba posiadająca ważny dowód osobisty/paszport oraz ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.
 4. Najemca może upoważnić inną osobę do prowadzenia samochodu pod warunkiem okazania Wynajmującemu dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę kryteriów przewidzianych w pkt.3 i zgody Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany zapoznać każdorazowo osobę kierującą samochodem z obowiązkami związanymi z używaniem wynajmowanego samochodu. Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez osobę kierująca wynajętym samochodem.

§2

Wydanie i zwrot samochodu:

 1. Najemca otrzymuje samochód sprawny technicznie i zobowiązuje się użytkować go z należytą troską. Wynajmujący oraz Najemca potwierdzają wydanie oraz zwrot pojazdu protokołem zdawczo-odbiorczym, który jest integralną częścią umowy najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za powstałe podczas wynajmu szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie pojazdu.
 2. Najemca zwróci pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, wraz z dokumentami pojazdu i kluczykami, w tym samym stanie, w jakim otrzymał samochód (z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z eksploatacji) i w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym.
 3. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje naliczenie opłat za następną dobę najmu. Niezastosowanie się do terminu zwrotu określonego w umowie, przy braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu, uznane będzie za samowolne, bezprawne używanie pojazdu. W takiej sytuacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji o przywłaszczeniu pojazdu oraz do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300% stawki podstawowej za cały okres użytkowania pojazdu bez zgody Wynajmującego.
 4. Przedłużenie najmu jest możliwe po uzgodnieniu z przedstawicielem wypożyczalni samochodów „EASYCAR” i po dokonaniu opłaty za dodatkowy czas najmu. W przeciwnym razie Wynajmujący jest upoważniony do odebrania samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
 5. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie bez zgody Wynajmującego ponosi Najemca w wysokości 4 zł za każdy km od ustalonego miejsca zwrotu samochodu do miejsca jego pozostawienia. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania do najbliższego autoryzowanego serwisu, w wysokości 8 zł za każdy kilometr. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§3

Użytkowanie samochodu

 1. Najemca otrzymuje samochód czysty (w środku i na zewnątrz) i zwraca go w takim samym stanie i z taką samą ilością paliwa. W przypadku nieuzupełnionego paliwa, zwrotu pojazdu zabrudzonego z zewnątrz lub zaśmieconego wewnątrz, zwrotu pojazdu ze znacznie zabrudzonym wnętrzem (np. dym papierosowy, plamy na tapicerce), wymagającym zastosowania środków piorących lub regeneracji, Najemca zostanie obciążony kosztami dodatkowej usługi i opłatą manipulacyjną lub karą umowną zgodnie z cennikiem.
 2.  Najemca zobowiązany jest do:
  1. zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków),
  2. wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu, a w szczególności do sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu ogumienia, prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,
  3. niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o pojawieniu się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej, a następnie do postępowania zgodnie z jego instrukcjami.
 3. Koszty zakupu płynów wymienionych w pkt.11b, wymiany żarówki, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.
 4. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad typowego użytkowania pojazdu, a w szczególności:
  1. eksploatować pojazd zgodnie z instrukcją obsługi,
  2. przestrzegać dozwolonej w dowodzie rejestracyjnym liczby pasażerów i dopuszczalnego obciążenia ładunkiem,
  3. nie brać udziału w rajdach, testach, wyścigach oraz w innych zawodach samochodowych,
  4. nie popychać ani nie holować innych pojazdów lub przyczep,
  5. nie używać pojazdu do transportu materiałów łatwopalnych, trujących lub niebezpiecznych,
  6. nie używać pojazdu do działalności niezgodnej z prawem.
 5. W autach wypożyczalni samochodów „EASYCAR” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz przewożenia zwierząt bez specjalnego pojemnika.
 6. Najemcy nie wolno wyjeżdżać autem poza granice RP bez zgody Wynajmującego, w szczególności do: Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do w/w krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce.
 7. Wynajmujący, bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu samochodu oraz dokumentów Najemcy, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

§4

Ubezpieczenie, odpowiedzialność za szkody

 1. Samochód użytkowany przez Najemcę posiada ubezpieczenie OC, NW, AC oraz assistance ważne na terytorium RP.
 2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód i kradzieży samochodu m.in. w przypadku:
  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  2. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  3. uszkodzenia podczas prowadzenia bez ważnego prawa jazdy,
  4. uszkodzenia pojazdu w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  5. używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
  6. jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  7. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
  8. kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu – całkowity koszt ponosi Najemca,
  9. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
  10. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,
  11. szkody mniejszej lub równej:
   • 1000 zł w klasie A, B i C- kara umowna równa wartości szkody;
   • 500 zł w klasie D oraz aut dostawczych – kara umowna równa wartości szkody;
  12. lnnych szczególnych przypadkach wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
 3. W opisanych wyżej przypadkach Najemca zobowiązuje się do pokrycia wartości samochodu, bądź kosztów usunięcia szkody wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (np. spłata rat leasingowych). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania depozytu w pełnej kwocie do momentu dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu. Depozyt zostanie zwrócony w części, po odliczeniu kosztów naprawy, ewentualnych kar i mandatów. Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowiązują w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 4. Najemca przejmuje na siebie całkowitą materialną odpowiedzialność w przypadku:
  1. braków w wyposażeniu auta lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu oraz odszkodowania za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, uszkodzenie szyby, uszkodzenie ogumienia, uszkodzenia tapicerki lub innych części samochodu, w tym drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  3. usterek mechanicznych powstałych z winy Najemcy i niepodlegających naprawie gwarancyjnej, w szczególności po zatankowaniu niewłaściwego bądź zanieczyszczonego paliwa,
  4. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę
  5. likwidacji innych szkód (m.in. w przypadku próby lub dokonania zamiany, czy demontażu części lub podzespołów pojazdu) oraz ponosi koszty przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu,
  6. szkód powstałych na skutek użycia przez Najemcę wypożyczonego auta do przemytu,
  7. utraty wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 5. Odpowiedzialność materialna w powyższych przypadkach, poza kosztami naprawienia szkody, obejmuje także utracone w wyniku przestoju pojazdu zarobki, w wysokości 70% stawki najmu za każdą rozpoczętą dobę.
 6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych opłat parkingowych, opłat za korzystanie z autostrad, mandatów, kosztów odholowania pojazdu oraz innych kosztów wynikłych ze złamania przez kierującego przepisów o ruchu drogowym.

§5

Kolizje i inne zdarzenia

 1. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, skutecznego powiadomienia przedstawiciela wypożyczalni samochodów „EASYCAR” (telefonicznie pod nr 604 29 19 29 lub 880 60 61 61 czynne całą dobę) w przypadku kolizji, wypadku lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, którego skutkiem może być konieczność wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd.
 2. W przypadku kolizji bądź wypadku Najemca powinien ponadto:
  1. zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją,
  2. niezwłocznie zawiadomić Policję i żądać, aby wypadek lub ewentualne zranienia były przez Policję odnotowane. Najemca zobowiązany jest do uzyskania na egzemplarzu umowy najmu poświadczenia przez Policję przyjęcia zgłoszenia lub stosownej notatki policyjnej o zaistniałym zdarzeniu drogowym,
  3. zapisać dane o wszystkich uczestnikach i świadkach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firmy, które je wydały oraz zanotować numer i adres Policji dla miejsca zdarzenia. Należy zrobić wszystko, co pomogłoby w ustaleniu przyczyny wypadku i jego przebiegu,
  4. nie pozostawiać samochodu bez opieki lub zabezpieczenia po wypadku.
 3. Użytkownik odpowiada materialnie za straty powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.
 4. Wszystkie szkody komunikacyjne nie zgłoszone Policji Najemca będzie zobowiązany likwidować na własny koszt.

§6

Serwis i naprawy

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w protokole zdawczo – odbiorczym (+/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy, np. z tytułu utraty gwarancji na samochód.
 2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałej sytuacji oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 3. Najemca nie jest upoważniony do holowania samochodu ani do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów lub innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu, w szczególności na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego.
 4. Jakiekolwiek naprawy wykonywane przez Najemcę podczas wynajmu, bez uprzedniej zgody i aprobaty Wynajmującego, traktowane będą jako uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie pojazdu przez Najemcę.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty Najemcy spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.
  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami naprawy samochodu, jeżeli:uszkodzenia auta zostaną jednoznacznie uznane przez serwis techniczny jako powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie pojazdu przez Najemcę (np. uszkodzenie felg, opon, zablokowanie skrzyni biegów, spalenie sprzęgła, zatarcie silnika, uszkodzenie tylnych okładzin poprzez jazdę na hamulcu ręcznym, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie elementów stałych wewnątrz auta, uszkodzenia układu paliwowego na skutek zalania niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem i inne),
  2. Najemca ukrył bądź zataił przed Wynajmującym jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas wynajmu.
 6. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Ponadto Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego.
 7. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  1. utraty dowodu rejestracyjnego lub/ i polisy ubezpieczeniowej albo/ i kluczyków od samochodu,
  2. uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub upoważnionego przez Najemcę,
  3. unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,
  4. szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

§7

Zapłata za najem, kaucja

 1. Zapłata za wynajem i opłaty dodatkowe, wyszczególnione w umowie, pobierane są z góry.
 2. Opłaty mogą być dokonane gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu. W przypadku niezapłacenia rachunku gotówką lub przelewem w ustalonym terminie, za zwłokę wypożyczalnia samochodów „EASYCAR” obciąży najemcę odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
 3. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu. Uzgodnione przedłużenie najmu może powodować obniżenie stawki tylko za dodatkowy okres najmu.
 4. Opłata za wynajem samochodu obejmuje ubezpieczenia OC, NW, AC, assistance. Może być dokonana w wersji z dobowym limitem kilometrów lub bez limitu, przy czym wybór opcji dokonywany jest jednorazowo i dotyczy całego okresu wynajmu.
 5. Kaucja – depozyt w okresie wynajmu wynosi: 500 zł w klasie B, 1000 zł w pozost. klasach. Po właściwym zwrocie auta oraz prawidłowym wykonaniu umowy kaucja podlega zwrotowi.
 6. Kaucja jest zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Wynajmującego. Pokryte zostaną z niej straty z tytułu niemożności używania pojazdu (70% stawki dziennej prezentowanej na stronie internetowej www.easycar24.pl) za okres trwania naprawy lub likwidacji szkody, koszty nieobjęte ubezpieczeniem oraz wszelkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez klienta.
 7. Kaucji nie zatrzymuje się, jeśli sprawcą uszkodzenia pojazdu jest osoba trzecia i likwidacja szkody odbywa się z jego polisy ubezpieczeniowej. Po właściwym zwrocie auta oraz prawidłowym wykonaniu umowy kaucja podlega zwrotowi.

§8

Wypowiedzenie umowy

 1. Wynajmujący może w trybie natychmiastowym (w rozmowie telefonicznej lub sms-em) wypowiedzieć umowę najmu, jeśli:
  1. Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w umowie najmu, niniejszym Regulaminie i ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu, rażąco zaniedbuje pojazd, narażając go na uszkodzenie lub utratę, udostępnia go osobom nieuprawnionym, udaje się za granicę bez powiadomienia i zgody Wynajmującego
  2. Najemca opóźnia się w zapłacie jakichkolwiek należności wynikających z umowy najmu lub Regulaminu, w szczególności czynszu najmu lub kaucji.
 2. W powyższych przypadkach Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pojazdu.
 3. W przypadku braku zwrotu pojazdu zgodnie z umową i/lub mimo wygaśnięcia umowy najmu i/lub w przypadkach opisanych w punktach 8, 9 oraz 40 niniejszego Regulaminu Wynajmujący ma prawo otworzyć i odholować samochód do punktu wynajmu wypożyczalni samochodów EASYCAR.

§9

Opłaty dodatkowe i kary umowne 

Opłaty dodatkowe (w PLN) (kwoty brutto w zł)
Wydanie/zwrot auta w godz. 20.00-8.00 lub w sobotę lub w niedzielę 50 zł
Wydanie/zwrot auta w dzień świąteczny (Nowy Rok, 6 I, Wielka Sobota, Wielkanoc, 1 V, 3 V, Boże Ciało, 15 VIII, 1 XI, 11 XI, Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester) 80 zł
Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr 0,20 zł netto
Podstawienie lub odbiór samochodu poza Lublinem, za każdy km liczone w jedną stronę 1 zł
Podstawienie lub odbiór z lotniska w Warszawie (Okęcie) lub Rzeszowie, 150 zł
Podstawienie lub odbiór z lotniska w Modlinie 200 zł
Wyjazd pojazdu za granicę za każdą dobę 20 zł
Zniesienie limitu kilometrów, za każdą dobę 30 zł
Fotelik dla dziecka, za cały wynajem 30 zł
Kary umowne (w PLN)
Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 200 zł
Każdy dzień postoju z winy klienta 70% stawki dobowej
Brak lub uszkodzenie kluczyka z pilotem centralnego zamka 1500 zł
Brak instrukcji obsługi (nie dotyczy kradzieży samochodu) 80 zł
Palenie tytoniu w samochodzie 500 zł
Usuwanie sierści zwierząt lub regeneracja tapicerki 300 zł
Zwrot samochodu brudnego z zewnątrz 30 zł
Standardowe sprzątanie samochodu wewnątrz lub pranie jednego siedziska 30 zł
Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka nieoryginalnego 50 zł
Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego 200 zł
Uszkodzona felga aluminiowa 900 zł
Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem 300 zł
Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej 250 zł
Zniszczenie lub demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 2000 zł
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 5000 zł
Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP, dodatkowa opłata za każdą dobę pobytu samochodu za granicą 100 zł
Niepoinformowanie Wynajmującego o szkodzie lub zdarzeniu 1000 zł
Opłata za szkodę z polisy AC (z wyjątkiem szkody całkowitej) 1000 zł
Opłata za szkodę z polisy OC Wynajmującego 1000 zł
Opłata za szkodę z polisy AC w związku ze szkodą całkowitą 4000 zł
Opłata za udostępnienie danych w związku z wykroczeniem drogowym 100 zł
Uzupełnienie brakującego paliwa – w/g cennika PKN Orlen + 30%
Brak części wyposażenia samochodu – opłata w/g cennika producenta + marża 40%
Zwłoka w zwrocie samochodu – trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki

§9

Postanowienia końcowe

 1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami), w szczególności w celu dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia wszelkich formalności związanych z ewentualnymi powstałymi szkodami a także innymi postępowaniami przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, sądami lub uprawnionymi organami. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych.
 2. Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015) Najemca niniejszym upoważnia Wynajmującego do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących go informacji gospodarczych.
 3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową rozstrzygane będą przez sądy właściwe. Jeżeli Najemca jest osobą prawną lub nie ma ustawowego miejsca pobytu w Polsce, miejscem rozprawy dla obydwu stron i zadań wynikłych w związku z powyższą umową jest miejsce pobytu Wynajmującego.